301 Kundbetjäning och försäljning, semifinaler

Semifinalens tidtabell

Onsdag 30.1.2019

Semifinalorter och kontaktpersoner

Esbo – Prisma Sello
Thomas Vasenius, 043 824 4169, thomas.vasenius@omnia.fi

Helsingfors – Prisma Kannelmäen Kaari
Sampo Niskanen, 040 531 3317, sampo.niskanen@businesscollege.fi

Jyväskylä – Prisma Keljo
Jaana Eirtovaara, 040 341 5812,  jaana.eirtovaara@gradia.fi

Uleåborg – Prisma Limingantulli
Noora Schroderus, 050 563 6856, noora.schroderus@osao.fi

Semifinalkoordinator

Jaana Eirtovaara, Gradia
jaana.eirtovaara@gradia.fi
040 341 5812

Antal tävlande

3 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Den tävlande ska bygga en punkt för produktpresentation av en bruksvara, där hen presenterar produkten med kundens behov som utgångspunkt. Tävlingsprodukterna består av en huvudprodukt och en sambandsprodukt till den.

I semifinalen presenterar tre tävlande samtidigt en produkt vid olika presentationspunkter. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk.

Tävlingsuppgiften och produkterna är de samma på alla semifinalorter.

Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Modul 1. Att bygga en presentationspunkt

Den tävlande ska på ett arbetssäkert sätt under tävlingspresentationen bygga upp en presentationspunkt, där hen presenterar och säljer en huvudprodukt och en sambandsprodukt.

Modul 2. Produktpresentation

Den tävlande ska presentera produkten mångsidigt och kundinriktat. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som rör hållbar utveckling och produktsäkerhet.

Modul 3. Försäljning av en produkt

Den tävlande ska sälja produktpresentationens produkt och en kringprodukt som meddelas på tävlingsplatsen. I denna bedömningspunkt bedömer domarna den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer i anslutning till försäljning.

Modul 4. Interaktion och kommunikation

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I denna bedömningspunkt följer domarna den tävlandes interaktion och samarbetsförmåga under hela arbetsprestationen.

 

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 30 minuter per tävlingsomgång. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten samt plocka ner presentationspunkten. Den tävlande gör en kort självvärdering efter presentationen och får kort feedback av domarna.

Huvudsakliga bedömningskriterier och beskrivning av bedömningens genomförande

Mästare-tävlingens obligatoriska teman är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

I bedömningen deltar minst tre domare, av vilka två representerar näringslivet.  Varje domare bedömer varje tävlandes prestation i ca 10 minuter. Efter det samlas alla domare, och efter en kort diskussion ger de muntlig feedback på prestationen åt den tävlande.

Att bygga en presentationspunkt  15 p

 • Att bygga en presentationspunkt med beaktande av kunderna och tiden för presentationen  5 p
 • Arbetsergonomi och användning av material  5 p
 • Arbetsomgivningens snygghet och systematiskhet  5 p

Produktpresentation  35 p

 • Kontakt och aktivitet med kunden  5 p
 • Att väcka intresse  5 p
 • Att berätta om produkten (OEH) och instruktion i användningen av den  10 p
 • Att dra nytta av språkkunskaper (på engelska)  5 p

Försäljning av en produkt (företagsamhet)  35 p

 • Kartläggning av behov och hur produkten bjuds ut utgående från den  10 p
 • Hantering av motpåståenden och/eller framförande av alternativa lösningar  5 p
 • Beaktande av en sambandsprodukt  5 p
 • Försäljarens räkneoperationer  5 p
 • Att ge ett köpförslag och att dra nytta av faktorer som påverkar avslutandet av en försäljning  5 p
 • Tilläggsförsäljning  5 p

Interaktion och kommunikation  25 p

 • Kundbetjäningsattityd: beteende, kroppsspråk, leende och ögonkontakt  5 p
 • Tydligt tal, ett kundinriktat språk  5 p
 • Frågar och lyssnar  5 p
 • Omsorg om ett lämpligt yttre i försäljningsarbetet och -omgivningen  5 p
 • Utvärdering och utveckling av det egna arbetet (självvärdering)  5 p

Sammanlagt  100 p

 

Produkt som presenteras i tävlingen

OralB PRO 2-2700. I samband med huvudprodukten kan det finnas sambandsprodukter.

 

Den tävlande ska ta med sig

Tävlingsarrangören ansvarar för att produkter som ska presenteras och att allt material som behövs för att bygga upp presentationspunkten finns på plats. Den tävlande behöver inte ta någonting med sig. Tänk ändå på lämplig klädsel för produktpresentationen och förbered dig inför tävlingssituationen.

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.