601 Automationsteknik, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

vecka 2: Onsdag 9.1. – Torsdag 10.1.2019

Ammattiopisto Luksia, Toivonkatu 4, sähköalan tila 2.012, 08100 Lojo

Semifinalkoordinator

Jarmo Kainumaa, Luksia
jarmo.kainumaa@luksia.fi
050 550 2211

Antal tävlande

5 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Semifinaluppgiften baserar sig på tidigare års tävlingsuppgifter och maskinmiljön är densamma som i 2018 års semifinal. Uppgiften är att installera en styrningscentral, frekvensomvandlare, säkerhetsbrytare, motor och givarhölje enligt måtten och att installera kablage. Efter ibruktagningsmätningarna utförs programmeringen och/eller behövliga programändringar. Ändringar kan eventuellt göras i installationsbilderna. I/O-förändringar görs enligt bilderna. Den effektiva arbetstiden är 8 h. Kaffepauser och lunchpaus hålls utanför tävlingstiden. Automationsteknik är en individuell gren och det är förbjudet med extern hjälp.

 

Uppgiftens omfattning och tidtabell för uppgiften

  • 7:30 Ritning av referenslinjer och installation av centralen. Samtidigt serveras morgonkaffe.
  • 8:30 Inledande information inför tävlingen
  • 9:00 Tävlingen börjar
  • 10:30 Paus 15 min.
  • 12:15 Lunch 30 min.
  • 15:30 Paus 15 min.
  • 18:00 Tävlingstiden slutar
  • 18:10 Bedömningen inleds
  • 20:30

Tävlingsdagens tidtabell kan klämmas ihop genom ett gemensamt beslut av dem som tävlar under dagen i fråga men den effektiva arbetstiden förblir fortfarande densamma. Anländ senast 7.30 på tävlingsdagens morgon. Kom dock helst redan kvällen innan.

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

I installationsdelen är bedömningsområdena måtten, kvaliteten på installationen, ibruktagningsmätningar, arbetarskydd och hållbar utveckling. I programmeringsdelen bedöms körning för hand och automatisk körning. Installationsdelens vikt är 70 % och programmeringsdelens vikt är 30 %.

Bedömningen av programmeringsfunktionerna och installationerna görs huvudsakligen efter arbetsdagens slut. Ibruktagningsmätningen och andra saker som har med arbetarskyddet att göra bedöms till största delen under arbetsskedets gång. Ibruktagningsmätningen ingår i tävlingstiden. Bedömningen för ett visst bedömningsområde utförs av samma domare under alla tävlingsdagar.

 

De tävlande ska ha med sig

Installationsmaterial

Ta med din på förhand tillverkade styrningscentral med logiken I/Ol min. 12DI, min. 8DO, min 2 AI, min 1 AO, en frekvensomvandlare med styrningsanslutningar 5DI, 2 DO, 2AI, 1AO motsvarande min. ABB ACS355 (frekvensomvandlarens värden ska kunna läsas som strömsignaler), EMC-säkerhetsbrytare med hjälpkontakt, temperaturgivare + givarhölje (t.ex. AP10 fördelningsdosa), elmotor som passar ihop med frekvensomvandlaren.

Arbetsredskap och egna skydd

Elmontörens arbetsredskap, kabelskalare, spänningsprovare, varningsskyltar, hänglås, installationstestare, multimeter, personlig skyddsutrustning, hjälm, programmeringsapparat /bärbar dator och behövliga programmeringskablar.  De av apparattillverkarens manualer som behövs är tillåtna.

Noggrannare information om semifinalen ges på Mästare2019:s webbsidor och även direkt till dem som anmält sig och till deras lärare efter att anmälningstiden gått ut och semifinalens innehåll preciserats.

Förberedelser som de tävlande ska göra före semifinalen

Som förberedelser tillåts färdigt anslutna kablar W1, W2, W6 och W7 från OK1-ändan. Dessa kablar har längderna 4 m och de fria ändorna ska förutom W1 vara oförberedda.  Även säkerhetsbrytarens kablar W3, W4 och W5 kan vara kopplade till säkerhetsbrytaren. Dessa har kabellängderna W3 1 m, W4 3 m och W5 4 m. Liksom ovan ska de fria ändorna vara oförberedda.  Ta dessutom med en 2m lång JAMAK 2x-kabel.

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.